Provozovatel webového portálu (sídlo, fakturační adresa):

Sanka Systems s.r.o.
Jurečkova 1811/18
702 00 Ostrava
IČ: 04655460
DIČ: CZ04655460

Bankovní spojení - RB - CZK 11223111/5500

Zápis v obchodním rejstříku: C 64593 vedená u Krajského soudu v Ostravě

I. Účel a předmět

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, upravují pravidla, kterými se řídí smluvní vztahy mezi společností Sanka Systems s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) jako provozovatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“), tj. osobou uvedenou ve smluvní dokumentaci k obchodnímu případu (dále jen „smlouva“). VOP platí ve všech případech, pokud nebyly mezi provozovatelem a zákazníkem písemně sjednány podmínky jiné. Tyto VOP představují nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž spolu s uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP. Jsou – li v rámci písemné smlouvy mezi smluvními stranami dohodnuta odchylná ujednání, mají přednost před zněním těchto VOP.

 2. Provozovatel je společnost zabývající se propagací produktů svých zákazníků v rámci vlastního webového portálu, který na základě zadání klíčových slov umožňuje vyhledávat e-shopy, webové stránky, jakož i další údaje vedoucí k zákazníkovi a umožňující zákazníkovi propagovat v rámci webových stránek provozovatele jeho zboží, služby, popř. jiné produkty (dále také „produkty“).

 3. Provozovatel se v rámci smlouvy a těchto VOP zavazuje umožnit zákazníkovi v prostřednictvím jím provozované veřejné databáze umístěné na webových stránkách www.babee.cz (dále jen „webové stránky“) propagovat v rámci učinění přímého odkazu na e-shop, popř. webové stránky zákazníka, čímž dochází ze strany provozovatele k naplnění smluvního vztahu, tj. podporování a propagaci podnikatelské činnosti, výrobků a služeb zákazníka.

 4. Zákazníkem se pro účely smluvních vztahů a pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která požaduje služby provozovatele uvedené v čl. I odst. 2 těchto VOP.

 5. Uzavřením smlouvy se rozumí výslovná a bezvýhradná akceptace těchto VOP a to buď zaplacení ceny služeb společnosti (VIP služby), popř. registrace na webových stránkách a v internetovém rozhraní provozovatele (základní služby). Smlouvu lze uzavřít písemnou formou, telefonicky, prostřednictvím e-mailu popř. prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách provozovatele.

 6. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že zcela a bezvýhradně přistupuje k těmto VOP a souhlasí s jejich zněním, dále prohlašuje, že byl podrobně provozovatelem seznámen s konkrétní cenou za jeho služby, s touto cenou souhlasí a nebude ji nikterak rozporovat.

 7. Provozovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi veškerou možnou součinnost, kterou lze po něm při správě a aktualizaci obsahu webových stránek provozovatele spravedlivě požadovat, a to vždy jeho výslovnému pokynu.

 8. Provozovatel výslovně poučuje zákazníka (tj. fyzickou i právnickou osobu), že je v souvislosti se svou činností správcem a zpracovatelem osobních údajů ve smyslu nařízení 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 9. Uzavřením smluvního vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem zákazník, využívající služeb provozovatele jakožto fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající, uděluje provozovateli svůj výslovný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů a prohlašuje, že má zajištěny souhlasy se zpracováním osobních údajů osob jím použitých při realizaci své podnikatelské činnosti, dále uvedených za níže vymezeným účelem.

II. Užívání katalogu

 1. Provozovatel zákazníkovi na základě smlouvy a těchto VOP umožňuje rozšiřování jeho základních údajů o jeho činnosti, distribuovaném zboží, službách nebo jiných produktech, webových stránkách, popisnou část, zobrazení loga, klíčová slova a další související informace, jako jsou např. cenové podmínky.

 2. Za účelem provozování databáze provozovatel zpracovává následující údaje zákazníka: název, jméno a příjmení, adresu sídla, místa podnikání, IČ, kontaktní e-maily, telefonní čísla. Z uvedených údajů zákazníka především jméno a příjmení, adresa místa podnikání, kontaktní e-maily, telefonní čísla, tj. údaje vztahující se k fyzickým osobám, požívají režimu ochrany dle nařízení GDPR. Požaduje – li zákazník v souvislosti se svou činností uveřejňovat osobní údaje třetí osoby, zavazuje se o skutečnosti, že jsou k jeho pokynu takové údaje zpracovávány, informovat třetí osobu, které se zpracování osobních údajů týká, a současně ji transparentním způsobem poučit o jejích právech zejména ve smyslu čl. 12 až čl. 23. nařízení GDPR. O poučení zákazník vede dokumentaci.

 3. V případě, že zákazník poruší své povinnosti, specifikované v ustanovení čl. II odst. 3 VOP, zavazuje se nahradit provozovateli případnou škodu, která mu v souvislosti s porušením tam uvedených povinností zákazníka vznikla.

 4. Odpovědnost za obsah, pravdivost, jakož i odpovědnost z titulu práva duševního vlastnictví a práv souvisejících, ve vztahu k obrázkům, textům a dalším uveřejňovaným souborům, nese zákazník. Zákazník rovněž odpovídá za pravdivost, přesnost a úplnost a způsob provedení materiálů, které jsou v katalogu firem, resp. v databázi provozovatele uveřejňovány.

 5. Uzavřením smlouvy s provozovatelem zákazník rovněž souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel není nikterak odpovědný za jakákoli právní jednání zákazníka v souvislosti s využíváním jeho katalogů a databází zákazníkem, jakož i za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle těchto VOP, které by mohly třetím stranám vzniknout.

 6. Provozovatel neručí za přesměrování internetových adres zákazníků na webové stránky třetích stran.

 7. Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí a byl seznámen s tím, že webové stránky provozovatele, které budou sloužit k plnění ze smlouvy, mohou mít dočasný výpadek z důvodů úprav a oprav vedoucích především ke zkvalitňování služeb. Za takový dočasný výpadek přitom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody. Provozovatel se zavazuje zajišťovat v co nejvyšší možné míře bezproblémový chod svých internetových stránek, prostřednictvím kterých poskytuje služby zákazníkovi.

III. Limity poskytovaných služeb

 1. Provozovatel poskytuje zákazníkovi celkem dva režimy služeb, a to provizní a rozšířený režim neboli CPC režim. Provizní režim je obligatorní pro každého zákazníka, CPC režim představuje volitelné rozšíření provizního režimu s tím, že užití CPC režimu nezprošťuje zákazníka povinnosti hradit provozovateli provizi v rozsahu odpovídajícím proviznímu režimu. Zákazník má právo volby režimu kdykoli v průběhu poskytované služby s tím, že změna režimu je možná okamžitě. Zvolí – li zákazník CPC režim, dobije tzv. kredity na příslušnou částku, která složením ve prospěch účtu provozovatele představuje zálohu na odměnu provozovatele za optimalizaci zobrazování webových stránek a produktů zákazníka. Dobité kredity zákazníkem není možné vyměnit zpět na peníze.

 2. Provizní režim představuje úplatnou službu provozovatele, která umožňuje zákazníkovi uveřejnění odkazu na jeho e-shop a propagaci jednotlivých jím nabízených produktů, zboží nebo služeb na webových stránkách provozovatele.

 3. Za účelem kontroly množství zboží, které bylo objednáno v souvislosti s využitím webových stránek provozovatele se zavazuje zákazník vložit do svých webových stránek Web pixel kód, který mu bude provozovatelem zaslán při registraci k službám provozovatele a který bude monitorovat přesměrování přes webové stránky provozovatele. Zákazník není oprávněn se speciálním kódem nikterak manipulovat. V případě, že zákazník prokazatelně kód upraví tak, aby se vyhnul své povinnosti platit provozovateli provizi, zavazuje se provozovateli za porušení této povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody vůči zákazníkovi.

 4. Objednáním provizního režimu na webových stránkách provozovatele vyslovuje zákazník svůj souhlas s podmínkami uvedenými v čl. V odst. 1 těchto VOP a zavazuje se hradit provozovateli provizi na základě průběžně vystavovaných daňových dokladů – faktur. Faktury budou vystavovány vždy k 1. a 15. předmětného měsíce se stanovenou splatností 10 dní.

 5. Každá jednotlivá faktura se považuje za řádně uhrazenou, je – li příslušná částka s uvedením variabilního symbolu v termínu splatnosti faktury připsána ve prospěch účtu provozovatele. V případě prodlení s úhradou částky z řádně vystavené faktury se zavazuje zákazník hradit provozovateli smluvní úrok z prodlení v částce 0,5% z příslušné částky uvedené ve faktuře, a to za každý den, po který bude s jejím zaplacením v prodlení.

 6. Zákazník uzavřením smlouvy vyjadřuje tímto svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas zákazníka provozovateli je udělen na dobu 20 let ode dne uzavření smlouvy. Zákazník je oprávněn kdykoli souhlas odvolat.

 7. Rozšířený CPC režim představuje placenou službu, která zákazníkovi umožňuje především optimalizované zobrazování produktů a odkazů na webové stránky zákazníka, tak aby byly produkty zobrazovány v nejvyšším možném pořadí v rámci databáze webových stránek provozovatele. Právo na odměnu provozovatele vůči zákazníkovi užívajícímu CPC režim vzniká kliknutím kteréhokoli uživatele internetu na produkt zákazníka zobrazovaný na webových stránkách provozovatele. Cena jednotlivých prokliků je pak uvedena v rámci webového rozhraní v cenových podmínkách provozovatele. Rozšířený režim rovněž umožňuje doplňovat klíčová slova zvolená zákazníkem k zvýšení šance jeho dohledatelnosti jeho potenciálními zákazníky.

 8. Smluvní vztah při využití CPC režimu mezi provozovatelem a zákazníkem zaniká vyčerpáním kreditů za optimalizované zobrazování produktů na webových stránkách provozovatele. Po vyčerpání kreditů běží další inzerce zákazníka v provizním režimu. Nový smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká vždy při dobití kreditu v souvislosti s CPC režimem služeb.

 9. Zákazník bere na vědomí a v rámci uzavřené smlouvy souhlasí s tím, aby CPC režim služeb v dohledatelnosti a úrovni propagace zvýhodňoval zákazníky v režimu CPC verze oproti proviznímu využívanému rozhraní, a to po dobu platnosti dobitých kreditů za služby v CPC režimu.

 10. V případě ukončení spolupráce mezi provozovatelem a zákazníkem z jakéhokoliv důvodu, zákazníkovi zaniká nevyčerpaný kredit v plné výši.

 11. Zákazník je oprávněn kdykoli aktualizovat své údaje, jakož i údaje o nabízených produktech jak prostřednictvím vlastního webového rozhraní a vlastního e-shopu, tak prostřednictvím rozhraní provozovatele.

IV. Základní zásady ochrany osobních údajů

 1. Provozovatel tímto zákazníka výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý provozovateli zákazníkem - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů dle čl. II odst. 2 VOP, je kdykoli odvolatelný. Kterákoli fyzická osoba uveřejněná v katalogu je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Provozovatel je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit.

 2. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze odstraněny.

 3. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje provozovatel vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

 4. Provozovatel provádí výmaz z veřejné databáze zcela. Z databáze neveřejné odstraní veškeré osobní údaje, vyjma těch, které je povinen uchovávat z důvodů určených zvláštním právním předpisem.

 5. Provozovatel se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby v databázi uveřejněné. O formě interních opatření je provozovatel povinen k dotazu zpravit zákazníka, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

 6. Zákazník, který požádal o uveřejnění osobních údajů třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, který je povinen provozovateli před uveřejněním předložit, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak zákazník neučiní zavazuje se provozovateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne provozovateli v souvislosti s možným právním postihem.

 7. Zákazník se současně uzavřením smlouvy dle těchto VOP zavazuje, poskytnout provozovateli veškerou požadovanou součinnost při plnění jeho povinností z titulu GDPR. V případě, že zákazník požadovanou součinnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ve smyslu GDPR provozovateli neposkytne, je provozovatel oprávněn bez dalšího od uzavřené smlouvy odstoupit.

 8. Provozovatel průběžně informuje zákazníka, jakož i ostatní subjekty o zásadách zpracování osobních údajů.

 9. Provozovatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů zákazníka, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje zákazník svůj souhlas.

 10. Zákazník, jakož i kterákoli třetí osoba uveřejněná v databázi je oprávněna se kdykoli obrátit na provozovatele s žádostí o poskytnutí informace týkající se ochrany jejích osobních údajů na kontaktech uveřejněných na webových stránkách dle čl. IV odst. 8 VOP.

 11. Provozovatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak zákazníka, tak třetí osobu zákazníkem uvedenou.

 12. Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti specifikovaného v čl. I odst. 2 VOP, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Provozovatel se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jiným subjektům.

 13. Zákazník tímto uděluje svůj souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na svou elektronickou adresu, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu koncového odběratele, jakož i s odesíláním souborů cookies. Uvedený souhlas je zákazník oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

V. Ceny poskytovaných služeb

 1. Zákazník se zavazuje za využívání provizního režimu hradit provozovateli částku (provizi) ve výši stanovené ceníkem, který je volně přístupný na webových stránkách provozovatele www.babee.cz/info/pridat, které bylo objednáno v souvislosti s využitím webových stránek provozovatele. Výše provize bude stanovena na základě cen objednaného zboží uveřejněných na webových stránkách provozovatele. Do výše provize se nezahrnuje cena poštovného a balného.

 2. Pro případ, že objednané zboží bude zákazníkovi vráceno z titulu odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ, sjednávají si smluvní strany slevu z provize na předmětný obchod ve výši 50%. Pro případ, že objednané zboží nebude uhrazeno, sjednávají si smluvní strany slevu z provize na předmětný obchod ve výši 50%.V případě, že provize byla zákazníkem již uhrazena, zavazuje se provozovatel navrátit částku odpovídající 50% provize z daného obchodu zpět na účet zákazníka a k předmětné platbě vystavit opravný daňový doklad. V případě, že částka dosud uhrazena nebyla, zavazuje se provozovatel vystavit zákazníkovi fakturu pouze v částce představující 50% provize z daného obchodu.

 3. V případě odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. V odst. 2 těchto VOP se zavazuje zákazník provozovateli uvedenou skutečnost dokumentárně doložit. Nedoloží – li zákazník provozovateli, že bylo od smlouvy odstoupeno dle § 1829 OZ, pozbývá nárok na slevu odpovídající 50% provize z daného obchodu.

 4. Realizaci smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem v rozšířeném režimu vede provozovatel za úplatu, která je podrobně specifikována ve smluvní dokumentaci, zejména pak v cenových podmínkách, kde jsou uváděny provozovatelem ceny za jednotlivý proklik produktů zákazníka.

VI. Ostatní ujednání

 1. Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch. Zákazník souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby provozovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Zákazník prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k případné úhradě ceny rozšířeného režimu poskytovaných služeb, dále že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

 3. Veškeré změny těchto VOP či odchylná ujednání stran od jejich znění jsou možné pouze v písemné formě.

 4. Vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo smlouvou o dílo se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2022.


Sanka Systems s.r.o.